پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1402/3/13 الی تاریخ:1402/3/15


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147425 1402/03/13 - پارسیان ریل شرق بی بار سمنگان چرخ و محور لقی- محور رومانی 848 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
2 156142 1402/03/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام شیر هوا 1 شرکت مالک
3 156151 1402/03/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
4 156257 1402/03/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
5 245166 1402/03/13 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
6 246001 1402/03/13 - سمند ریل بار دار اصفهان چرخ و محور لقی-تعداد و شعاع نامشخص -تعمیر پس از تخلیه 0 شرکت مالک
7 342039 1402/03/13 - فولاد لجستیک بار دار ازنا فنر 4 لایه پارابولیک 1 شرکت مالک
8 345719 1402/03/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین چرخ و محور لقی- محور رومانی 34 1 شرکت مالک
9 345864 1402/03/13 - راه آهن حمل و نقل بار دار تنگ 7 چرخ و محور خرابی سر بکس- محور رومانی بانداژی847 1 شرکت مالک
10 346318 1402/03/13 - ریل پرداز سیر بی بار اراک تامپون تامپون سپر 50 1 شرکت مالک
11 347428 1402/03/13 - ریل پرداز سیر بی بار سمنگان چرخ و محور زدگی- محور پارسی ساده 900 1 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
12 348638 1402/03/13 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور لقی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
13 353011 1402/03/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر آويز پاندولي 1 شرکت مالک
14 366369 1402/03/13 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیر جانبی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
15 367135 1402/03/13 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر كفش ترمز در انتظار کارشناسی متریال کفش ترمز توسط راه آهن ج.ا.ا 1 تعمیری
16 367136 1402/03/13 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر كفش ترمز در انتظار کارشناسی متریال کفش ترمز توسط راه آهن ج.ا.ا 1 تعمیری
17 367139 1402/03/13 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر كفش ترمز در انتظار کارشناسی متریال کفش ترمز توسط راه آهن ج.ا.ا 1 تعمیری
18 367146 1402/03/13 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر كفش ترمز در انتظار کارشناسی متریال کفش ترمز توسط راه آهن ج.ا.ا 1 تعمیری
19 546041 1402/03/13 - سینا ریل بار دار بندر امام بوژي پیشانی 1 تعمیری
20 546370 1402/03/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان چرخ و محور لقی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
21 546738 1402/03/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان بوژي بوژی بهینه پارسی 1 شرکت مالک
22 546784 1402/03/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان لاترن 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
23 546957 1402/03/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان بوژي بوژی بهینه پارسی 1 شرکت مالک
24 547552 1402/03/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آب نیل فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
25 556683 1402/03/13 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سمنگان لوله هوا و اتصالات V.B.O گارانتی برفره 1 شرکت مالک
26 845255 1402/03/13 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بوژي hرومانی قدیم 1 شرکت مالک
پله تکی 1 تعمیری
27 942568 1402/03/13 - توکا کشش بار دار بندر امام بوژي شکستگی شاسی عرضی بوژی 2 سوراخ 1 شرکت مالک
28 943167 1402/03/13 - توکا کشش بار دار بندر امام بالشتك بالشتک صلب بوژی 1 شرکت مالک
29 943260 1402/03/13 - توکا کشش بار دار بندر امام بالشتك بالشتک صلب بوژی 1 شرکت مالک
30 943389 1402/03/13 - توکا کشش بار دار بندر امام بالشتك بالشتک صلب بوژی 1 شرکت مالک
31 943434 1402/03/13 - توکا کشش بار دار بندر امام بالشتك بالشتک صلب بوژی 1 شرکت مالک
32 943494 1402/03/13 - توکا کشش بار دار بندر امام بالشتك بالشتک صلب بوژی 1 شرکت مالک
33 156240 1402/03/14 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
34 245029 1402/03/14 - سمند ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
35 252615 1402/03/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد پله دوبل 1 تعمیری
قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
36 342207 1402/03/14 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لقی (شکستگی رینگ از پشت چرخ)- شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
37 342523 1402/03/14 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ضربه گير یو ضربه گیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
38 345966 1402/03/14 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
39 346173 1402/03/14 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
40 346229 1402/03/14 - ریل پرداز سیر بار دار بیشه گوشواره 32 1 شرکت مالک
41 346418 1402/03/14 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
42 346587 1402/03/14 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور پاشش گریس- شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
43 346988 1402/03/14 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
44 347357 1402/03/14 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور زدگی -شعاع نامشخص 2 شرکت مالک
45 348557 1402/03/14 - توکا ریل بار دار اصفهان گوشواره 1 شرکت مالک
46 348714 1402/03/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
47 349138 1402/03/14 - توکا ریل بار دار سیستان چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
48 349230 1402/03/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
49 349462 1402/03/14 - توکا ریل بار دار سیستان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
50 349525 1402/03/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
51 349749 1402/03/14 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
52 349966 1402/03/14 - توکا ریل بی بار چادرملو فنر 5لایه 1 شرکت مالک
53 355731 1402/03/14 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد فنر 1 شرکت مالک
54 542036 1402/03/14 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
55 542046 1402/03/14 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
56 542063 1402/03/14 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
57 546828 1402/03/14 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر 8 لایه منفی 1 شرکت مالک
58 547464 1402/03/14 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
59 556875 1402/03/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان لاترن 1 شرکت مالک
60 844425 1402/03/14 - تجارت کوشش سپاهان بی بار چغارت سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
61 846812 1402/03/14 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
62 945454 1402/03/14 - توکا کشش بار دار اصفهان شیر هوا فاقد-تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!